Back
  • gallery
  • gallery
  • gallery
14 March

Sự khác biệt giữ MBA và EMBA

MBA (Master of Business Administration) và EMBA (Executive Master of Business Administration) đều là những chương trình đào tạo cao cấp về kinh doanh, tuy nhiên, chúng lại có những điểm khác biệt đáng kể về mục tiêu, đối tượng …